العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
چهارشنبه 18 تير 1399
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13500      تاریخ : 1393/11/2 10:52:12      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
فعاليتهاى دين پژوهى خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 5 آذر و دى 1380
فعاليتهاى دين پژوهى

 

آشنايی با پژوهشكده تعليم و تربيت
INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH (IER)

نظر به اين كه انجام پژوهش های علمی ـ آموزشی در زمينه آموزش و پرورش از اهميتی ويژه برخوردار است، "شورای تحقيقات وزارت آموزش و پرورش" در سال 1371 اساسنامه پژوهشكده تعليم و تربيت را تصويب كرد و پژوهشكده پس از تصويب شورای گسترش فرهنگ و آموزش عالی در سال 1374 آغاز به كار نمود.
هدف
هدف از تأسيس پژوهشكده تعليم و تربيت انجام پژوهشهای علمی در مسائل آموزش و پرورش و ساير فعاليتهای زيربنايی است كه زمينه ارتقاء كيفيت نظام تعليم و تربيت كشور را فراهم سازد.
وظايف
1. پژوهش در زمينه مسائل گوناگون آموزش و پرورش (اجتماعي، رواني، اقتصادي) در سطوح مختلف تحصيلي.
2. پژوهش در زمينه دست آوردها و تجربه های آموزشی ـ پرورشی ساير كشورها.
3. گردآوری اسناد، آمار و اطلاعات مربوط به آموزش و پرورش.
4. همكاری با مؤسسه های صلاحيت دار داخلی و خارجي، در اجرای طرح های مشترك.
5. ارزشيابی كيفيت پژوهش های انجام شده در آموزش و پرورش.
6. ارائه و انتشار نتايج پژوهش های انجام شده در آموزش و پرورش.
7. اتخاذ تدبير لازم برای كاربست يافته های پژوهشی آموزش و پرورش.
8. برگزاری دوره های كوتاه مدت آموزشي، برای تربيت پژوهشگر.
تشكيلات
هيأت امنا، كه از نظر تركيب و وظايف، تابع ضوابط مندرج در قانون تشكيل هيأت امنای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی است.
رئيس، كه وزير آموزش و پرورش از ميان اعضای هيأت علمی معرفی می كند و پس از تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، با حكم وزير آموزش و پرورش منصوب می شود.
معاونين كه عبارتند از معاون پژوهشي، معاون برنامه ريزی و پشتيبانی پژوهشی و معاون هماهنگی امور كميته هاو شورای تحقيقات وزارت متبوع.
شورای پژوهشي، كه تركيبی است از رئيس پژوهشكده، معاون پژوهشي، سه تا هفت نفر از اعضای هيأت علمی در زمينه های مربوط به پيشنهاد رياست پژوهشكده و تأييد هيأت امنا (حداقل يك نفر از اين اعضا بايد از پژوهشگران و صاحب نظران خارج از پژوهشكده برگزيده شود.)
گروه های پژوهشي، كه عبارتند از:
1. آموزش و پرورش تطبيقی و مطالعات بين الملل.
2. آموزش های فنی و حرفه اي.
3. اقتصاد و برنامه ريزی توسعه آموزش و پرورش.
4. اندازه گيری و ارزشيابی آموزشي.
5. برنامه های درسی و روش های تدريس.
6. تعليم و تربيت اسلامي.
7. جامعه شناسی آموزش و پرورش.
8. راهنمايي، مشاوره و روان شناسی تربيتي.
9. سازمان، مديريت و نيروی انساني.
10. مطالعات زنان.
واحدهای اجرايی و پشتيباني، كه عبارتند از:
1. اداره خدمات پژوهشی شامل واحدهاي:
آموزش های پژوهشي
اشاعه و كاربست يافته های پژوهشي
خدمات فنی و پشتيبانی پژوهش
هماهنگی امور استان ها
2. اداره خدمات ماشينی و اطلاع رسانی و كتابخانه تخصصي
3. امور اداري
4. امورمالي
5. روابط عمومي
6. اداره انتشارات
7. دبيرخانه شورای تحقيقات

گروههای پژوهشي
تعريف و وظايف
گروه های پژوهشی پژوهشكده تعليم و تربيت بدنه اصلی اين نهاد پژوهشی را شكل می دهند. هر يك از گروه ها با توجه به ساختار كلی نظام آموزش و پرورش و نيازهای پژوهشی بخش های مختلف آن تأسيس شده است. لازم به توضيح است كه رفع بخش عمده ای از نيازهای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش از طريق پژوهشكده های استثنايی و اوليا و مربيان و همچنين كميته های پژوهشی وابسته به معاونت های حوزه ستادی صورت می گيرد. بر اين اساس، گروهای پژوهشی پژوهشكده تعليم و تربيت بيش تر به مسائل كلان پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش توجه دارند. در هر گروه علاوه بر مسؤول گروه، سه عضو هيأت علمی و دو كارشناس به فعاليت های علمی و پژوهشی اشتغال دارند.
برای هر گروه يك شورای پژوهشی پيش بينی شده است كه اعضای آن تركيبی است از افراد گروه و تعدادی از كارشناسان وزارت آموزش و پرورش و اعضای هيأت علمی دانشگاه ها. اين شورا به منزله بازوی پژوهشی گروه قلمداد می شود; به نحوی كه كليه تصميمات مربوط به اولويت های پژوهشی گروه، بررسی و ارزشيابی پيشنهادهای پژوهشی يا پيشنهادهای ارسالی از سوی پژوهشگران، نحوه نظارت بر طرح های پژوهشی در حال انجام و همچنين برگزاری سمينارها، همايش ها و كارگاه های آموزشی و مواردی نظير آن با نظر نهايی اين شورا به اجرا در می آيد.
همه گروه ها می كوشند بر اساس نيازسنجی های انجام شده اولويت های پژوهشی گروه را برای مدت يك سال تعيين كرده، به تصويب شورای گروه های پژوهشی پژوهشكده برسانند. تحقيق درباره برخی اولويت های پژوهشی در داخل هر گروه صورت می گيرد و برخی ديگر به پژوهشگران خارج از حوزه پژوهشكده واگذار می شود.
هر يك از گروه های پژوهشی دارای پاره ای وظايف اختصاصی هستند و در عين حال از وظايف مشترك و مشابه نيز برخوردارند. مهمترين وظايف مشترك گروهها عبارت است از:
1. بررسی و ارزشيابی پيشنهادهای پژوهشی ارسالی از سوی پژوهشگران، مرتبط با شرح وظايف.
2. تهيه اولويت های تحقيقاتی مرتبط با اهداف.
3. تهيه پيشنهادهای پژوهشی مرتبط با اهداف.
4. جهت دهی به تحقيقات و هدايت آن ها در راستای نيازهای آموزش و پرورش.
5. تشكيل منظم و مستمر جلسات شورا.
6. انجام پژوهش در زمينه اولويت های پژوهشی تعيين شده.
7. ارائه اطلاعات پژوهشی و خدمات مشاوره ای به پژوهشگران.
8. شناسايی مسائل و مشكلات پژوهشي.
9. پاسخ گويی به سؤال های پژوهشگران و دانشجويان و اظهار نظر راجع به طرح های پژوهشی دانشجويان و محققان.
10. همكاری اطلاعاتی و تخصصی با ديگر گروه های پژوهشی در پژوهشكده و انجام تحقيقات مشترك و بين گروهي.
11. تأليف و ترجمه مقالات.
12. نظارت بر اجرای طرح های مصوب پژوهشي.
13. شناسايی پژوهشگران و فراهم كردن زمينه همكاری آن ها.
14. ارتباط با ساير موسسات و مراكز پژوهشي.
15. همكاری با نشريات آموزش و پرورش در زمينه اطلاع رساني.
16. تشكيل كميته های تخصصي.
17. تهيه گزارش های فصلی و سالانه.
18. شناسايي، جمع بندی و ارزيابی پژوهش های انجام يافته در زمينه های مرتبط.
19. شناسايی مستمر مسائل مبتلا به آموزش و پرورش.
اهداف و شرح وظايف خاص هر يك از گروههای پژوهشی به صورت مدون و مكتوب تعيين گرديده و در اختيار گروه می باشد.

اهداف اختصاصی گروههای پژوهشی ده گانه
1ـ گروه آموزش و پرورش تطبيقی و مطالعات بين الملل
1ـ پژوهش در نوآوری های آموزشی كشورهای مختلف جهان به منظور شناخت و معرفی موضوعات و اولويت های مطرح شده در سطح جهان.
2ـ شناسايی و معرفی كتب، مقالات و مطالب سودمند در سطح بين المللی و در صورت نياز اقدام برای ترجمه و انتشار آن ها.
3ـ اقدام در جهت معرفی ساختارها و اصلاحات نظام های آموزش و پرورش جهان.
4ـ تقويت ارتباط های پژوهشی مستمر با سازمانها و مؤسسات بين المللی و زمينه سنجی انجام مطالعات تكميلی در جهت تبيين يافته های پژوهشی آن ها.

2ـ آموزشهای فنی و حرفه اي
1ـ پژوهش انگيزی و فعال كردن ظرفيت پژوهش در حوزه آموزشهای فنی و حرفه اي.
2ـ انتشار نظرات، انديشه ها و رويكردهای مفيد در زمينه آموزشهای فنی و حرفه ای در قالب ويژه نامه ـ دانشنامه و...
3ـ فراهم كردن اسناد و منابع علمی مورد نياز پژوهشگران آموزشهای فنی و حرفه اي.

3ـ اقتصاد و برنامه ريزی توسعه آموزش و پرورش
1ـ بررسی و مطالعه درباره مسائل و مشكلات آموزش و پرورش در حوزه اقتصاد و برنامه ريزی توسعه و تعيين فهرست اولويت های تحقيقاتی در اين زمينه.
2ـ بررسی نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی كشور.
3ـ بررسی مباحث اقتصادی در توليد و ارائه خدمات آموزش و پرورش و مقوله كارايی داخلی و بهرهوري.
4ـ بررسی مسائل مربوط به شيوه برنامه ريزی توسعه، بودجه ريزي، تخصيص منابع و هزينه ها.
5ـ بررسی تأمين منابع مالی آموزش و پرورش.

4ـ گروه اندازه گيری و ارزشيابی آموزشي
1ـ ساخت و هنجاريابی آزمون های شناختی و عاطفی و اجتماعی برای دوره های آموزش عمومی و متوسطه.
2ـ ساخت و هنجاريابی آزمون های پيشرفت تحصيلی برای دوره های آموزش عمومی و متوسطه.
3ـ ارزشيابی فراورده و فرايند برنامه های آموزش و درسی در حال ارائه.
4ـ هدايت و راهنمايی طرح های پژوهشی در ارتباط با سنجش و ارزشيابي.

5ـ گروه برنامه های درسی و روشهای تدريس
1ـ جهت دهی به تحقيقات در حوزه برنامه های درسی و روشهای تدريس در راستای عميق تر شدن پژوهشهای اين حوزه و گسترش انجام پژوهشهای اين حوزه و گسترش انجام پژوهشهای اصيل از نوع شبه تجربي، توسعه اي، پژوهشهای كيفی زمينه ياب، تشخيصي، نقادي، ارزشيابی و مطالعات تطبيقی در اين حوزه.
2ـ پژوهش در مسائل و مشكلات نظام برنامه ريزی درسی ايران به قصد ارائه چهارچوبی برای تحول در اين زمينه.
3ـ پژوهش در رويكردهای نوين در حوزه طراحی و توليد برنامه های درسی و روشهای آموزش.
4ـ ايجاد زمينه انجام تحقيقاتی كه به نوعی زيربنای نظری و دانشی حوزه برنامه ريزی درسی و روشهای تدريس را تقويت می كند.

6ـ گروه تعليم و تربيت اسلامي
1ـ تبيين اهميت پژوهش در حوزه تعليم و تربيت اسلامي.
2ـ شناسايی مسائل پژوهشی و اولويت بندی آنها در حوزه مربوط.
3ـ ايجاد زمينه و بستر مناسب برای انجام مطالعه و پژوهش پيرامون مسائل و موضوعات مربوط.

7ـ گروه جامعه شناسی آموزش و پرورش
1ـ گسترش رويكرد جامعه شناختی به آموزش و پرورش.
2ـ توسعه و تقويت فعاليت های پژوهشی در حيطه جامعه شناسی آموزش و پرورش و ايجاد انگيزه برای پژوهشگران اين حوزه.
3ـ نشر و اشاعه يافته های پژوهشی و اطلاعات در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش.

8ـ گروه راهنمايی و مشاوره و روان شناسی تربيتي
1ـ كمك به بهبود كيفيت برنامه های راهنمايی و مشاوره در آموزش و پرورش از طريق انجام و نظارت بر اجرای پژوهشهای مربوط به راهنمايی و مشاوره.
2ـ كمك به بهبود فرايند ياددهی و يادگيری از طريق انجام و نظارت بر اجرای طرحههای پژوهشی حيطه روان شناسی تربيتي.
3ـ فراهم كردن زمينه انجام پژوهشهای مربوط به راهنمايی و مشاوره و روان شناسی تربيتی از طريق سازماندهی مطالعات و پژوهشهای انجام شده.
4ـ شناسايی و برقراری ارتباط با مراكزی كه به ارائه خدمات راهنمايی و مشاوره می پردازند.
5ـ شناسايی و جلب همكاری پژوهشگران برای انجام پژوهشهای مربوط به گروه.

9ـ گروه سازمان مديريت و نيروی انسانی
1ـ شناسايی دقيق زمينه ها و نوع پژوهش های ضروری در زمينه مديريت و نيروی انساني.
2ـ ايجاد انگيزه و تشويق پژوهشگران به امر پژوهش در زمينه مديريت و نيروی انساني.
3ـ تصويب و هدايت طرحهای پژوهشی پيشنهاد شده در زمينه مديريت و نيروی انساني.
4ـ ارائه راه كارهای عملی برای كمك به حل مسائل و مشكلات مديريت و نيروی انسانی آموزش و پرورش با توجه به يافته های تحقيقات انجام شده.

10ـ گروه مطالعات زنان:
1ـ انجام و حمايت پژوهش در خصوص دختران دانش آموز، در راستای محروميت زدايی و دسترسی آنان به منابع، امكانات و فرصت های آموزش و پرورش.
2ـ انجام و حمايت پژوهش درباره مسائل و مشكلات زنان فرهنگی به منظور رفع تنگناها و موانع موجود و ارتقای سطح شغلي، حرفه ای و علمی آنان.
3ـ قرار دادن پژوهش های معطوف به جنسيت در جريان كلی پژوهش آموزش و پرورش.

واحدهای پشتيبانی و اجرايي
اداره خدمات پژوهشي
واحد آموزش های پژوهشي
ارائه دانش و ايجاد توانش و انگيزش در دست اندركاران آموزش و پرورش كشور برای انجام پژوهش های آموزشی با كيفيت مطلوب.

واحد اشاعه و كاربست يافته های پژوهشي
ايجاد پيوند ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان پژوهش ها در سطح وزارت آموزش و پرورش.
استفاده بهينه از منابع انسانی و مادی در بخش های مختلف پژوهشي.
ايجاد تغيير و تحول و بهبود در زمينه های مختلف تعليم و تربيت.
ارزشيابی روند و سير تحول در وزارت آموزش و پرورش.

واحد خدمات فنی و پشتيبانی پژوهش
ارتقای كمی و كيفی پژوهش هايی كه در حوزه آموزش و پرورش انجام می شود.
ترويج روش های صحيح انجام تحقيقات آموزشي.
كمك به پژوهشگران جهت اجرای طرح های پژوهشي، به منظور افزايش كارآيی آن ها.
جلوگيری از به هدر رفتن منابع مادی و معنوی از طريق ارزشيابی دقيق پيشنهادهای پژوهشي.

واحد هماهنگی امور استان ها
سياست گذاری و هدايت فعاليت های پژوهشی شورای تحقيقات استان ها.
ارتقای سطح آگاهی و دانش پژوهشی اعضای شورای تحقيقات و پژوهشگران استان ها.
جذب پژوهشگران بالقوه استان ها به منظور انجام فعاليت های پژوهشي.

اداره خدمات ماشينی و اطلاع رساني
پردازش طرح های تحقيقاتي
پاسخ گويی به نيازهای رايانه ای طرح های تحقيقاتي، به خصوص طرح های ميدانی و تجربی در مراحل پايانی اجرای طرح. (نيازهايی كه به طور عمده بر محور پردازش آماری و استخراج طرح های تحقيقاتی قرار دارد.)

توليد بانك های اطلاعاتی و تغذيه شبكه
به كارگيری سيستم های پيشرفته اطلاع رسانی برای ارائه اطلاعات جديد و ضروری به محققان و ايجاد امكان دسترسی آنان به اطلاعات و جمع آوری آن.

نگهداری شبكه ها
نصب، نگهداری و مديريت فنی شبكه های سه گانه پژوهشكده و به روز در آوردن سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نياز محققان برای استفاده بهينه از آنها.

كتابخانه تخصصی و مركز اسناد
گردآوری مجموعه ای تخصصی ـ پژوهشی از كتاب ها و نشريه های داخلی و خارجی و نيز اسناد و مدارك علمی در زمينه آموزش و پرورش برای ارائه به پژوهشگران.

اداره انتشارات
توليد كتاب
اشاعه دانش نظری و علمی در زمينه آموزش و پرورش، به منظور ارتقای سطح آگاهی ها و توسعه دامنه اطلاعاتی پژوهشگران آموزشي.

فصلنامه تعليم و تربيت
كمك به ترويج پژوهش های آموزشی و پرورشی و ايجاد پويايی علمی و تبادل افكار، تجارب و نوآوری ميان معلمان، صاحب نظران، مسؤولان، مجامع و سازمان های دست اندركار امور تعليم و تربيت.

پژوهشنامه آموزشی (ماهنامه خبری پژوهشكده تعليم وتربيت)
اطلاع رسانی و ارائه اخبار در زمينه پژوهش های آموزشی و زمينه های وابسته.
ارتقای اطلاعات خوانندگان در زمينه فعاليت های پژوهشی داخل و خارج كشور.

دبيرخانه شورای تحقيقات
بررسی و ارزشيابی مقدماتی طرح های تحقيقاتی مصوب شوراهای تحقيقات استانها و كميته پژوهشی شورای تحقيقات.
دبيری جلسات شورای تحقيقات وزارت متبوع.
پی گيری مصوبات شورای تحقيقات و كميته های وابسته.

واحد روابط عمومي
ايجاد ارتباط مؤثر پژوهشكده با ديگر سازمان های تحقيقاتي، علمی و آموزشی كشور.
برنامه ريزی و هماهنگی سمينارها، كنفرانس ها، جشنواره ها و نمايشگاههای علمی مربوط.
ارتباط با رسانه ها، مراكز دانشگاهی و اطلاع رساني.


آشنايی با مؤسسه فرهنگی امامزاده يحيی بن زيد(عليه السلام)
مؤسسه فرهنگی امامزاده يحيی بن زيد(عليه السلام) با توجه به موقعيت تاريخی فرهنگی و زيارتی آن در سال 1370 در حوزه علميه قم تأسيس گرديد.
اهداف
از عمده اهداف مؤسسه مزبور می توان عناوين ذيل را نام برد:
1- ترويج فرهنگ اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام)
2- احياء ميراث فرهنگی تشيع در خراسان بزرگ
3- احياء و بازشناسی تمدن اسلامی در بلخ كهن
4- تدوين تاريخ تشيع در خراسان بزرگ بويژه افغانستان
5- تأسيس مراكز فرهنگی در ديار شيعه نشين و شهرهای مهم بخصوص كابل، مزار و سرپل
6- شناسايی و بازسازی مزارات افغانستان
7- احياء موقوفات و ترويج فرهنگ وقف در جامعه اسلامی آن سازمان.
8- مقابله با تهاجم و شبيخون فرهنگی غرب و شرق
9- تأسيس دارالتقريب مذاهب اسلامی برای وحدت جهان اسلام
10- آموزش و تربيت نسل جوان برای اداره كشور
11- چاپ و نشر كتب، ديني، مذهبي، تاريخي، سياسی و ...
12- گردآوری اسناد و كتب تاريخی از قرنهای گذشته تا حال
13- تأسيس كتابخانه مركزی در كابل و ...
14- احياء روحيه حماسی و حفظ آثار جهاد و استكبار ستيزی

كارنامه
مؤسسه مزبور در بهار سال 1371 با اجاره يك دستگاه منزل در جنب مدرسه رضويه قم اولين طرح پژوهشی و فرهنگی خويش را با چاپ و نشر شرح حال امامزاده يحيی بن زيد بنام "مهتاب خاوران" با همكاری جناب حجه الاسلام حاج شيخ محمود مهدی پور خراسانی مسئول وقت پژوهشكده باقرالعلوم(عليه السلام) آغاز نمود.
پس از آن زمينی به وسعت 450 متر مربع برای همين منظور در مزار شريف خريداری كرد. چندين بار كتبی برای مطالعه و نياز دانشجويان بلخ و بلخاب در مزار شريف فرستاد.
زمستان سال 1375 مدير مؤسسه از طرح دفتری مقام رهبری بعنوان هيئت مدارس برگزيده و اعزام گرديد وی آثاری از امام راحل و ديگران با خود برد كه پيامد بسيار مثبتی در منطقه گذاشت.
و نيز در قم چندين نوبت اقدام به برگزاری محافل فرهنگی نمود از جمله سميناری برای سالگرد علامه بلخی و قيام امامزاده يحيی بن زيد(عليه السلام) برقرار نمود. سال 1379 موفق بدريافت مجوز از طرف وزارت خارجه دفتر امور اتباع بيگانه گرديد.

آثار چاپ شده مؤسسه مذكور كه با همكاری پژوهشكده باقرالعلوم(عليه السلام) به چاپ رسيده است به قرار ذيل است:
1- سيمای سمرقند
2- سيمای كابل
3- سيمای مرو
4- مهتاب خاوران (امامزاده يحيی بن زيد(عليه السلام))
5- سفير آذاری (زندگينامه علامه بلخي(رحمه الله))
6- ستاره خاور (شرح حال آيه الله سردار كابلي(رحمه الله))
7- ام سلمه همسر گرامی رسول اكرم(صلی الله عليه وآله)
8- بيش از 20 مقاله در موضوعات گوناگون

آثار آماده برای چاپ:
1- مسند ابوخالد كابلي(رحمه الله)
2- مسند ابوصلت هروي(رحمه الله)
3- سيماء الشيعه فی منظر عترت الطاهرة
4- رسالت حوزات علميه در قبال حوادث افغانستان در طول 23 سال مقاومت
5- ستارگان سمرقند و افغانستان در 2 جلد
6- سيمای محمد بن مسلم ثقفي(رحمه الله) از شاگردان برجسته امام صادق(عليه السلام)
7- مزارات علويون در افغانستان و انساب سادات خراسان بزرگ
8- شاگردان مكتب علوی در افغانستان يك جلد
9- سيمای بلخ، هرات، غزنه، قندهار و ... دو جلد
10- سيمای بلخاب و ستارگان بلخاب 2 جلد
11- خاطرات علامه بلخی و خاطرات انقلاب 2 جلد
12- فلسفه احكام و آداب در قرآن كريم 2 جلد
13- آداب و سنن اسلامی آماده چاپ ولی در اثر نبود بودجه كماكان معطل مانده اند و دهها عنوان مقاله و كتاب كه در حال تدوين و تحقيق است.

طرحها و اهداف
اهداف و طرحهای آينده مؤسسه را با توجه به موقعيت فعلی می توان در محورهای كل ذيل خلاصه كرد و جزئيات آن را در فرصت ديگر موكول ساخت:
الف - كوتاه مدت
1- تأسيس دفتر نمايندگي... برای امور فرهنگی در كابل، مزار شريف و جوزجان با سرپرستی و اداره افراد بومی
2- اخذ مجوز جهت تأسيس مراكز فرهنگي، سياسی و اقتصادی
3- خريد زمين و منازل مناسب برای امور فرهنگي، اقتصادی و ...
4- چاپ و نشر كتب ضروری و لازم برای نسل جوان و فرهنگيان
5- چاپ و نشر، نشريه فرهنگي، ديني، سياسی در كابل و ...
6- انتقال لوازم ضروری فرهنگی از قبيل كتاب، كامپيوتر و ...
ب - دراز مدت
1- احياء موقوفات و فرهنگ وقف
2- احياء و بازسازی مزارات، حوزات علميه و ...
3- تربيت نيروهای فكری فرهنگی و مبلغان وارسته
4- تأسيس مركزی به نام دارالتقريب مذاهب اسلامی در كابل
5- احداث بارگاه حضرت يحيی بن زيد(عليه السلام) با توجه به شخصيت علمي، جهادی و حماسی وی البته با خصوصيات زير:
6- تأسيس مركز فرهنگی امامزاده يحيی بن زيد در جوار حرم
7- تأسيس زائر سرا در جوار بارگاه
8- تأسيس كتابخانه مركزی يحيی بن زيد
9- تأسيس حوزه علميه مركزی ولايات شمال در جوار يحيی بن زيد
10- تأسيس دانشگاه مذاهب اسلامی در مزار شريف
11- تأسيس موزه امامزاده يحيی بن زيد و 23 سال حماسه
12- تأسيس دارالشفاء امامزاده يحيی بن زيد و ...

طرحهای جامع در سطح وزارت خانه ها و كل كشور
عمده هدف از اين طرح جلوگيری از نفوذ بيگانگان و حضور نيروهای خودی در تار و پود دولت آينده و سيستم های سياسی و فرهنگی برای جامعه شيعی است. ما چه بخواهيم يا نخواهيم حضور غرب بطور آشكار و يا پنهان در افغانستان ادامه خواهد يافت زيرا آنها برای دراز مدت طرح ريزی كرده اند جهان اسلام نيز طرحهای دراز مدت و كوتاه مدتی در سطح كشور برای حضور نيروهای جهادی و حوزوی داشته باشند تا اشتباهات گذشته تكرار نگردد.
طرح ديگری كه در حال مطالعه است كه برای آينده سياسی و جايگاه سياسی و روحانيت افغانستان از حساسيت فوق العاده حياتی برخوردار است و طرحی آموزشی برای مركز جهان ارايه خواهد شد كه آينده طلاب جوان افغانی را در حوزات علميه ايران رقم خواهد زد. جزئيات طرحهای مطرح شده مجال ديگری می خواهد.
آدرس: قم، شهر قائم، كوچه 23، پلاك 58 - تلفن: 7221156
شماره حساب: 543 مؤسسه قرض الحسنه بسيجيان، شعبه وليعصر، قم - بنام سيد حسن احمدی نژاد.


مركز فرهنگی ـ پژوهشي
شهيد هاشمی نژاد

مركز فرهنگی ـ پژوهشی شهيد هاشمی نژاد يكی از مؤسسات فرهنگی وابسته به دفتر تليغات اسلامی خراسان است كه در غالب برنامه های فرهنگی ويژه آموزشی و اطلاع رسانی فعاليت می كند و در حال حاضر باتشكيل ميزگردها، كميسيونهای تخصصی و درهای آموزشی كوتاه مدت، راهكاهای تحقق اهداف پيش بينی شده را پی می جويد. ماموريت اين مركز را ميتوان عرضه نو آمد معارف دينی در جامعه، به ويژه در عرصه جوانان، با تأكيدبر قشر دانش آموختگان و فراهم نمودن بايسته های آن دانست.
اين مركز از سالها پيش از انقلاب، تحت عنوان كانون بحث و انتقاد دينی راه اندازی و در زمنيه پاسخگويی به پرسشها و شبهه های ديني، سياسی و اجتماعی و عرضه خدمات فرهنگی و دينی به مردم بوده است. اما در مقطعی از زمان فعاليتهای آن به كلی تعطيل و ساختمان آن نيز روبه فرسودگی گذاشته بود كه دفتر تبليغات اسلامي، اقدام به احيای دوباره مركز نمود تا با احيای مجدد، آغازی برای فعاليتهای دينی - فرهنگی باشد.
در آغاز دوره جديد فعاليت اين مركز، قسمتهای تخريب شده ساختمان باز سازی و ساير قسمتها بهسازی گرديد و سرانجام با حدود نه ماه تلاش و فعاليت، در بهار 1379 تحت عنوان مركز پژوهشی شهيد هاشمی نژاد آماده بهره براداری گرديد.
امكانات ساختمانی مركز عبارتند از: سالن اجتماعات و كنفرانس با ظرفيت 400 نفر، سالن نمايشگاه جهت برپايی نمايشگاه فرهنگی و هنری مانند نمايشگاه عكس، نقاشي، طراحی و... همچنين فضاههايی كه به برگزاری كلاسهای بخش اداری اختصاص داده شده است.
اين مركز به طور كلی در غالب دو معاونت علمی ـ فرهنگی و اجرايی كه زير نظر مدير مركز فعاليت دارد به اهداف و ماموريتهای خويش سامان می دهد:
الف - معاونت علمی ـ فرهنگي: اين معاونت از سه انجمن فرهنگ و علوم اسلامي، انجمن ادب و هنر حوزه و انجمن نويسندگان و پژوهشگران تشكيل شده كه در حال حاضر با جمع زيادی از ارباب فكر و انديشه و متخصصان حوزه و دانشگاه در ارتباط مستمر بوده و نشستهای متعددی را با حضور جمعی از آنان برگزار و از رهنمودهای آنان در طرحهای آتی بهره مند می شود .
ب - معاونت اجرايي: اين معاونت نيز از سه بخش آموزش و همايشها، مطالعات و تحقيقات، كتاب و مطبوعات تشكيل شده كه كار خدمات رسانی و تسهيل اجرای برنامه فرهنگی را عهده دار می باشد.

اهداف مركز:
مركز فرهنگی شهيد هاشمی نژاد در راستای فعاليتهای خود اهدافی را تعقيب می كند كه با توجه به مطالعات كارشناسی شده برحسب ضرورتهای اجرايی در امور پنجگانه زير خلاصه شده است:
1. ايجاد ارتباط قوی و علمی بين حوزه و دانشگاه.
2. پشتيبانی علمی حوزويان در برخورد با شبهات مختلف دينی در حوزه های متنوع.
3. پاسخگويی به پرسشهای رايج دينی كه از سوی عموم مردم به ويژه جوانان و به طور خاص دانشجويان مطرح می شود.
4. ارتقای سطح علمی حوزويان در حوزه ادب و هنر.
5. ارتقای سطح عملی عمومی به ويژه نوجوانان نسبت به مسائل ديني.

خدمات فرهنگی
افزون بر برگزاری جلسات فرهنگی - دينی حوزه و دانشگاه، اين مركز اين ظرفيت را داراست كه اجرای طرحهای متعدد آموزشی و پژوهشی قشر قابل توجهی از جامعه به ويژه جوانان و دانشچويان را مورد توجه قرار داده و برای هدايت فعاليتهای آنان در مسير متعالی و مترقی اسلام و ارتفای سطح معرفت و دانش دينی ايشان تلاش نمايد. از جمله طرحهای در حال اجرای اين مركز می توان به موارد زير اشاره كرد:
1 - دوره اسلام شناسي: اين دوره از اول پاييز سال جاری "1380" آغاز شده و در غالب سه درس اخلاق و عرفان، اسلام و ايران و طرحواره انديشه اسلامی ارائه می شود كه كلاسهای آن به صورت هفتگی در روزهای پنجشنبه برگزار می شود.
2 - جلسات پرسش و پاسخ ديني: اين طرح هر ماه يك بار برای معلمان و دانشجويان برگزار می گردد كه طی آن كارشناسان و شخصيتهای برجسته علمی به شبهه ها و پرسشهای اعتقادي، فقهي، اجتماعی و فرهنگی افراد، پاسخ می گويند.
3 - گفت و گوی حوزه و دانشگاه: اين برنامه هر دو ماه يك بار با حضور شخصيتهای برجسته حوزه و دانشگاه در راستای نقد و بررسی مسائل انديشه ای جاری و پاسخ به پرسشهای دانشجويان و طلاب برگزار می گردد.
4 - همايش تحولات فكری دانشجويان از قبل انقلاب تا امروز. اين همايش در دهه فجر سال جاری برگزار می گردد.
5 - نشريه آيينه كه هر دو فصل يك بار منتشر می شود و در سال جاری دو موضوع: "نگاه حوزه و دانشگاه به مسائل كلان جامعه" و جهان اسلام در فرايند جهانی شدن" را در دستور كار خود قرار داده است.
6 - نشريه سخن: اين نشريه نيز هر دو فصل يك بار منتشر می شود كه دستاورهای علمی و فرهنگی مركز، در آن انعكاس می يابد.


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت