العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
شنبه 2 بهمن 1395
کد : 13717      تاریخ : 1393/12/9 13:58:02      بخش : جدول ترجمه قرآن کریم print


کاربر گرامی جهت پخش فایل صوتی مورد نظر, لطفا Flash player را نصب کنید.دریافت فایل

 

الرعد
مدني -  تعداد آيه43
المر ـ اين آياتِ [ با عظمتِ ] كتابِ [ الهى ] است ، و آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده ، سراسر حق و راستى است [ چنان حقّى كه هيچ باطلى در آن راه ندارد ]ولى بيشتر مردم [ به سبب عناد و لجاجت ] ايمان نمي  آورند .(1)
خداست كه آسمان ها را بدون پايه هايى كه آنها را ببينيد ، برافراشت ، آن گاه بر تخت فرمانروايى [ و حكومت بر آفرينش ] چيره و مسلط شد ، و خورشيد و ماه را رام و مسخّر ساخت ، كه هر كدام تا زمان معينى روانند ، كار [ جهان و جهانيان ] را تدبير مي  كند ، نشانه ها[ ى قدرت و حكمتش ] را [ در پهنه آفرينش ] به روشنى بيان مي  كند تا شما به ديدار [ قيامت و محاسبه شدن اعمال به وسيله ] پروردگارتان يقين كنيد .(2)
و اوست كه زمين را گسترانيد ، و در آن كوه هايى استوار و نهرهايى پديد آورد و در آن از همه محصولات و ميوه ها جفت دوتايى [ كه نر و ماده است ] قرار داد ، شب را به روز مي  پوشاند ، [ تا ادامه حيات براى همه نباتات و موجودات زنده ممكن باشد ] ; يقيناً در اين امور براى مردمي كه مي  انديشند نشانه هايى [ بر توحيد ، ربوبيّت و قدرت خدا ]ست .(3)
در زمين قطعه هايى مختلف و گوناگون ، و باغ هايى از انگور و كشتزار و درختان خرمايى است كه بر يك ريشه و غير يك ريشه [ مي  رويند ] . ما برخى از آنان را در ميوه و محصول با آنكه از يك آب سيراب مي  شوند بر برخى ديگر برترى مي  دهيم . بى ترديد در اين امور براى مردمي كه تعقّل مي  كنند ، نشانه هايى [ بر توحيد ، ربوبيّت و قدرت خدا ] ست .(4)
اگر بخواهى تعجب كنى ، پس تعجب از گفتار منكران لجوج است كه [ بدون توجه به قدرت خدا كه آنان را از خاك پديد آورد ، مي  گويند ] : آيا ما هنگامي كه [ پس از مردن ] خاك شديم ، به راستى در آفرينش جديدى خواهيم بود ؟ ! اينانند كه به پروردگارشان كافر شدند ، و اينانند كه در گردنشان بندها و زنجيرها [ ى گمراهى در دنيا و عذاب در آخرت ] است ، و اينان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند .(5)
و از تو [ بر پايه تمسخر ، استهزا ، جهل و نادانى ] پيش از [ درخواست ] خير و خوشى تقاضاى شتاب در [ فرود آمدن ] عذاب مي  كنند ، [ اينان گمان مي  كنند كه عذاب ها و مي ازات هاى الهى دروغ است ] با اينكه پيش از آنان عذاب ها و عقوبت هاى عبرت آموز [ بر كافران و منكران ] گذشته است و قطعاً پروردگارت نسبت به مردم با ظلم و ستمي كه مي  كنند صاحب آمرزش است ، و مسلماً پروردگارت سخت كيفر است .(6)
و كافران مي  گويند : چرا از سوى پروردگارش معجزه اى [ غير قرآن ] بر او نازل نشده ؟ تو فقط بيم دهنده اى [ نه اعجاز كننده اى كه هر زمان هر كس و براى هر هدفى غير منطقى بخواهد ، دست به اعجاز بزنى]وبراى هر قومي هدايت كننده اى است .(7)
خدا [ حالات ، صفات و زمان ولادت ]جنين هايى را كه هر انسان و حيوان ماده اى آبستن است ، و آنچه را رحم ها [ از زمان طبيعى حمل ] مي  كاهند و آنچه را مي  افزايند ، مي  داند ; و هر چيزى نزد او اندازه معينى دارد .(8)
داناى نهان و آشكار و بزرگ و بلندمرتبه است .(9)
[ براى او ] يكسان است كه كسى از شما گفتارش را پنهان كند يا آشكار سازد ، و كسى مخفيانه در دل شب حركت نمايد يا در روز راه بپيمايد .(10)
براى انسان از پيش رو و پشت سر ، مأمورانى است كه همواره او را به فرمان خدا [ از آسيب ها و گزندها ] حفظ مي  كنند . يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملتى را [ به سوى بلا ، نكبت ، شكست و شقاوت ] تغيير نمي  دهد تا آنكه آنان آنچه را [ از صفات خوب و رفتارشايسته و پسنديده ] در وجودشان قرار دارد به زشتى ها و گناه تغيير دهند . و هنگامي كه خدا نسبت به ملتى آسيب و گزند بخواهد [ براى آن آسيب و گزند ] هيچ راه بازگشتى نيست ; زيرا براى آنان جز خدا هيچ ياورى نخواهد بود .(11)
اوست كه برق [ جهنده را از ميان قطعه هاى ابر ] كه مايه ترس و اميد است ، به شما نشان مي  دهد ، و ابرهاى سنگين بار را پديد مي  آورد .(12)
و رعد ، همراه با ستايش خدا تسبيح مي  گويد و فرشتگان نيز از بيمش [ تسبيح مي  گويند ] ، و صاعقه ها را مي  فرستد و به وسيله آن به هر كس بخواهد آسيب مي  رساند ، در حالى كه اينان [ با مشاهده اين همه آثار قدرت كه صادر شده از خداى يكتاست، باز هم ] درباره خدا مي ادله و ستيز مي  كنند در صورتى كه خدا [ داراىِ قدرتى بى نهايت و ] سخت كيفر است .(13)
دعوت حق [ كه اجابتش مايه سعادت دنيا و آخرت است ] فقط ويژه خداست . و كسانى را كه مشركان به جاى خدا مي  خوانند ، چيزى [ از درخواست ها و نيازهايشان را ] براى آنان برآورده نمي  كنند [ درخواست اين بى خردان از بتان بى جان و جاندار نيست ] مگر مانند كسى كه دو دستش را به سوى آبى [ كه با آن فاصله زيادى دارد ] مي  گشايد تا آب به دهانش برسد و حال آنكه هرگز نخواهد رسيد ، و دعا و درخواست كافران [ از غير خدا ] جز در گمراهى و تباهى [ كه به نتيجه و هدف نمي  رسد ] نيست .(14)
كسانى كه در آسمان ها و زمين هستند ، از روى ميل و رغبت يا بى ميلى و كراهت و نيز سايه هايشان بامداد و شام گاه براى خدا سجده مي  كنند .(15)
[ به مشركان ] بگو : پروردگار آسمان ها و زمين كيست ؟ [ خود بى درنگ ]بگو : خداى يكتاست . بگو : آيا سرپرستان و معبودانى به جاى او انتخاب كرده ايد كه اختيار هيچ سود و زيانى را براى خودشان ندارند [ چه رسد براى شما ؟ ]بگو : آيا نابينا و بينا يكسانند يا تاريكى و نور برابرند ؟ يا آنان شريكانى براى خدا قرار دادند [ به خيال آنكه ] مانند آفرينش خدا چيزى آفريده اند ، آن گاه آفريده خدا و آفريده شريكان بر آنان مشتبه شده ؟ بگو : آفريننده همه چيز فقط خداست و تنها او يكتاى پيروز است .(16)
خدا از آسمان آبى نازل كرد كه در هر درّه و رودى به اندازه گنجايش و وسعتش [ سيلابى ] جارى شد ، سپس سيلاب ، كفى پُف كرده را به روى خود حمل كرد ، و نيز از فلزاتى كه براى به دست آوردن زينت و زيور يا كالا و متاع ، آتش بر آن مي  افروزند ، كفى پُف كرده مانند سيلاب بر مي  آيد ; اين گونه خدا حق و باطل را [ به امور محسوس ] مَثَل مي  زند . اما آن كفِ [ روى سيل و روى فلز گداخته در حالى كه كنارى رفته ] به حالتى متلاشى شده از ميان مي  رود ، و اما آنچه [ چون آب و فلز خالص ] به مردم سود مي  رساند ، در زمين مي  ماند . خدا مَثَل ها را اين گونه بيان مي  كند [ تا مردم در همه امور حق را از باطل بشناسند . ](17)
براى آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند ، بهترين سرانجام است ; و آنان كه دعوت او را پاسخ نگفتند ، اگر مالك دو برابر همه آنچه روى زمين است باشند ، بى ترديد آن را براى رهايى خود از عذاب خواهند داد ; آنان را حساب سختى است، و جايگاهشان دوزخ است ، و دوزخ بد بسترى است .(18)
آيا كسى كه مي  داند آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده حق است ، مانند كسى است كه [ از نظر باطن ] نابيناست ؟ ! فقط خردمندان [ بينادل ] متذكّرِ [ حق ]مي  شوند .(19)
همان كسانى كه به عهد خدا [ كه همانا قرآن است ] وفا مي  كنند و پيمان را نمي  شكنند .(20)
و آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پيوند ، مي  دهند و از [ عظمت و جلال ]پروردگارشان همواره در هراسند و از حساب سخت و دشوار بيم دارند .(21)
و براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان [ در برابر گناهان و انجام وظايف و حوادث ] شكيبايى ورزيدند ، و نماز را بر پا داشتند ، و بخشى از آنچه را روزى آنان كرديم در نهان و آشكار انفاق نمودند ، و همواره با نيكىِ [ عبادت ] زشتى و پليدى [ گناه ] را دفع مي  كنند [ و با خوبى هاى خود نسبت به مردم ، بدى هاى آنان را نسبت به خود برطرف مي  نمايند ] ، اينانند كه فرجام نيك آن سراى ، ويژه آنان است .(22)
بهشت هاى جاويدى كه آنان و پدران و همسران و فرزندان شايسته و درست كارشان در آن وارد مي  شوند ، و فرشتگان از هر درى بر آنان درآيند .(23)
[ و به آنان گويند : ]سلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان [ در برابر عبادت ، معصيت و مصيبت ] پس نيكوست فرجام اين سراى .(24)
و كسانى كه عهد خدا را پس از استوار كردنش مي  شكنند ، و پيوندهايى را كه خدا به برقرارى آن فرمان داده مي  گسلند ، و در زمين فساد مي  كنند ، لعنت و فرجام بد و دشوار آن سراى براى آنان است .(25)
خدا روزى را براى هر كس كه بخواهد ، وسعت مي  دهد و براى هر كس كه بخواهد ، تنگ مي  گيرد . و [ آنان كه از حيات جاويد و پرنعمت آخرت بى خبرند ] به زندگى زودگذر دنيا شادمان شدند ، در حالى كه زندگى دنيا در برابر آخرت جز متاعى اندك و ناچيز نيست .(26)
كافران مي  گويند : چرا معجزه اى [ غير قرآن ] از سوى پروردگارش بر او نازل نشده ؟ بگو : مسلماً خدا هر كس را بخواهد [ پس از اتمام حجت ] گمراه مي  كند و هر كس را كه به سوى او بازگردد ، هدايت مي  نمايد .(27)
[ بازگشتگان به سوى خدا ] كسانى [ هستند ] كه ايمان آوردند و دل هايشان به ياد خدا آرام مي  گيرد ، آگاه باشيد ! دل ها فقط به ياد خدا آرام مي  گيرد .(28)
كسانى كه ايمان آوردند ، و كارهاى شايسته انجام دادند ، براى آنان زندگى خوش و با سعادت و بازگشتى نيك است .(29)
آن گونه [ كه رسولان گذشته را ارسال كرديم ] تو را در ميان امتى كه پيش از آن ، امت هايى روزگار به پايان بردند ، فرستاديم ، تا آنچه را به تو وحى كرديم بر آنان بخوانى ، در حالى كه آنان [ با روى گرداندن از وحى ] به [ خداىِ ] رحمان كفر مي ورزند . بگو : او پروردگار من است ، معبودى جز او نيست ، فقط بر او توكل كردم و بازگشتم فقط به سوى اوست .(30)
و اگر قرآنى بود كه به وسيله آن كوه ها به حركت مي  آمدند ، يا زمين پاره پاره مي  گشت ، يا به وسيله آن با مردگان سخن گفته مي  شد [ باز هم اين كافران لجوج ، ايمان نمي  آورند ، زيرا وقتى با مشاهده قرآن كه بزرگ ترين معجزه است ايمان نياورند با مشاهده هيچ معجزه اى ايمان نمي  آورند ! كار هدايت و ايمان اينان ارتباطى به معجزه ندارد ]بلكه همه كارها فقط در اختيار خداست . پس آيا آنان كه ايمان آورده اند ، ندانسته اند كه اگر خدا مي  خواست همه مردم را [ از روى اجبار ] هدايت مي  كرد ؟ ! [ ولى هدايت اجبارى فاقد ارزش است ] و همواره به كافران به كيفر آنچه كه انجام دادند ، حادثه اى كوبنده و بسيار سخت مي  رسد يا حادثه نزديك خانه هايشان فرود مي  آيد [ كه شهر و ديارشان و اطرافش را ناامن مي  كند ] تا وعده [ قطعى و نهايىِ ] خدا [ كه شكست كامل كافران و عذاب آخرت است ] فرا رسد ; بى ترديد خدا خُلف وعده نمي  كند .(31)
[ فقط تو را مسخره نمي  كنند ]قطعاً پيامبرانى كه پيش از تو بودند ، مسخره شدند . پس به كافران مهلت دادم ، سپس آنان را [ به كيفر سخت ] گرفتم ، پس [ يافتى كه ] مي ازات و عذاب [ من ] چگونه بود ؟….(32)
آيا كسى كه بر همه نفوس [ جهانيان ] با آنچه به دست آورده اند ، مسلط و حاكم و نگهبان است [ و همه تحولات وجود آنان را تا رساندنشان به سر منزل مقصود در اختيار دارد ، مانند كسى است كه مطلقاً اين صفات را ندارد ؟ ] ولى آنان [ از روى جهل و نادانى ]براى خدا شريكانى قرار داده اند ! بگو : [ ويژگى هاى ] آن شريكان را نام ببريد [ تا روشن شود كه آيا شايسته شريك قرار دادن براى خدا هستند ؟ ! ] آيا خدا را از چيزى در روى زمين كه آنها را شريك خود نمي  شناسد ، خبر مي  دهيد ؟ يا سخنى ظاهر و پوچ و بى منطق است [ كه بر زبان خود مي  رانيد ؟ ! ] بلكه براى كافران نيرنگ و دروغشان آراسته شده ، و از راه خدا بازداشته شده اند [ تا آنجا كه موجودات بى ارزش و بى اثر را شريكان حق پنداشته اند ] ; و هر كه را خدا [ به سبب از دست دادن لياقتش ] گمراه كند ، او را هيچ هدايت كننده اى نخواهد بود .….(33)
براى آنان در زندگى دنيا عذابى است ، و مسلماً عذاب آخرت سخت تر و پر مشقت تر است ، و آنان را هيچ حافظ و نگه دارنده اى [ از عذاب خدا ] نيست .(34)
صفت بهشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده [ چنين است كه ] از زير [ درختانِ ]آن نهرها جارى است ، ميوه ها و سايه اش هميشگى است . اين عاقبت و فرجام كسانى است كه [ در همه امور زندگى ] پرهيزكارى كردند و فرجام كافران آتش است .(35)
و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان عطا كرديم از آنچه بر تو نازل شده است ، خوشحالند . و برخى از گروه ها [ ىِ اهل كتاب ] بخشى از آن را منكرند ، بگو : من فرمان يافته ام كه خداى يكتا را بپرستم و شريكى براى او قرار ندهم ، تنها به سوى او دعوت مي  كنم و بازگشتم فقط به سوى اوست .(36)
و همان گونه [ كه پيش از اين كتاب هاى آسمانى نازل كرديم ] قرآن را فرمانى [ گويا و ] روشن نازل نموديم ، و اگر از هواها و تمايلات آنان پس از دانشى كه [ مانند قرآن ] برايت آمده پيروى كنى ، براى تو در برابر [ عذاب ] خدا هيچ ياور و نگه دارنده اى نخواهد بود .(37)
و همانا پيش از تو پيامبرانى را فرستاديم ، و براى آنان همسران و فرزندانى قرار داديم . و هيچ پيامبرى را نسزد كه معجزه اى بياورد مگر به فرمان خدا . براى هر زمانى برنامه مقدّر شده اى [ ثبت ] است .(38)
خدا هر چه را بخواهد محو مي  كند و هر چه را بخواهد ثابت و پابرجا مي  نمايد ، و "امّ الكتاب "نزد اوست(39)
و اگر پاره اى از عذاب ها را كه به منكران وعده مي  دهيم به تو نشان دهيم [ مي  بينى كه بسيار سخت و دردناك است ]يا اگر تو را [ پيش از فرا رسيدن آن عذاب ها ] قبض روح كنيم [ در قيامت عذابشان را خواهى ديد ; در هر صورت ] تنها وظيفه تو ابلاغ [ وحى ] است و حسابرسى بر عهده ماست .(40)
آيا نمي  دانند كه ما همواره به زمين مي  پردازيم و از اطراف [ و جوانب ]آن [ كه ملت ها ، اقوام ، تمدن ها و دانشمندانش هستند ] مي  كاهيم ؟ و خدا حكم مي  كند ; و هيچ بازدارنده اى براى حكمش نيست ، و او در حسابرسى سريع است .(41)
كسانى كه پيش از اين كافران لجوج و منكران عنود بودند [ در برابر حكومت و حكم خدا ] مكر ونيرنگ كردند [ ولى به هدفشان نرسيدند ] چرا كه همه تدبيرها و نقشه ها در اختيار خداست ; زيرا او هر كارى را هر كس انجام مي  دهد ، مي  داند [ به همين سبب مكر و نيرنگ هر كس را با تدبير و نقشه حكيمانه اش باطل و نابود مي  كند ] و كافران و منكران به زودى خواهند دانست كه فرجامِ [ نيك و بدِ ] سراىِ ديگر براى كيست ؟(42)
كافران مي  گويند : تو فرستاده [ خدا ] نيستى . بگو : كافى است كه خدا [ با آيات محكم و استوار قرآنش ] و كسى [ چون اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ] كه دانش كتاب نزد اوست ، ميان من و شما [ نسبت به پيامبرى ام ] گواه باشند .(43)


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد